MISS. FIT

Stoli® Martini
Stoli® Vodka 3 parts
Dry Vermouth Splash
Fresh Lemon Spiral Garnish
Cocktail_Tile_Stoli_Martini-minCocktails_Detail_Stoli_Martini-min